Privacy Verklaring

De Weerde verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de begeleiding van cliënten. Er worden persoonsgegevens verwerkt op onze website, bijvoorbeeld als je het aanmeldformulier invult. De achtergelaten contactgegevens op onze website worden door De Weerde uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt, tenzij De Weerde daartoe verplicht is op grond van de wet, een rechtelijke uitspraak of wanneer je hiermee zelf hebt ingestemd.

Je gegevens kunnen worden opgeslagen in een elektronisch cliëntendossier. Het dossier is alleen toegankelijk voor medewerkers van De Weerde die betrokken zijn bij jouw begeleiding. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat zij zorgvuldig omgaan met de gegevens die je toevertrouwt. Alleen geautoriseerd personeel mag je gegevens verwerken.

De door jouw verstrekte gegevens bewaren wij zolang nodig is voor de relatie met ons en zolang wij daartoe eventueel een wettelijke verplichting hebben.

De Weerde verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door De Weerde. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@deweerde.nl.

Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij jou, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor jou persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.

De Weerde neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@deweerde.nl.

De Weerde wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.